ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Company about

Το τμήμα Επισκεπτών-τριων Υγείας στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής συνεργάζεται με γονείς σε διαγνωστικό, συμβουλευτικό, προληπτικό και θεραπευτικό επίπεδο. Ο επισκέπτης υγείας κάνει προαγωγή και αγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας, της κοινότητας και του σχολικού πληθυσμού με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίας ψυχικής υγείας. Επικεντρώνεται κυρίως στην πρόληψη και την επαρκή ενημέρωση έτσι ώστε να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση οποιονδήποτε καταστάσεων.
Οι επισκέπτριες υγείας:
Συνεργάζονται με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς στο τμήμα της εφημερίας όπου απευθύνονται καθημερινά οι γονείς.
Πραγματοποιούν λήψη κοινωνικού ιστορικού και συμμετέχουν στην εξακρίβωση και τον εντοπισμό των προβλημάτων παιδιών και εφήβων.
Παρεμβαίνουν άμεσα στην κρίση οικογένειας, συμβουλεύουν, στηρίζουν το άτομο και την οικογένεια κι αν χρειαστεί λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος των κοινωνικών πλαισίων (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, νοσοκομεία Παίδων, κοινοτικά κέντρα) με τους παραπάνω.
Πραγματοποιούν κατ οίκον επισκέψεις σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και σε ομάδες υψηλού κινδύνου και παραπέμπουν με δική τους ευθύνη στις ανάλογες υπηρεσίες, διευκολύνοντας διαδικασίες πρόσβασης. Συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης ως εκπαιδευτές αγωγής υγείας.
Εκπαιδεύουν και εποπτεύουν νέους επιστήμονες.
Συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ψυχιατρικά προγράμματα στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσής τους ως θεραπευτές..